2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ อัตรารอดชีพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มิถุนายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2821 9724 (Online) 
     ปีที่ 38 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ หลักการและวัตถุประสงค์: การเปรียบเทียบอัตรารอดชีพโรคหลอดเลือดสมองแต่ละชนิดยังมีการศึกษาน้อย การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตรารอดชีพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำแนกตามชนิดและอัตรารอดชีพที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษา Retrospective cohort study ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (2554 – 2564) ติดตามผู้ป่วยทุกรายจนกระทั่งทราบสถานะสุดท้าย (2565) 629 ราย วิเคราะห์อัตรารอดชีพโดยวิธี Kaplan-Meier สถิติทดสอบอัตรารอดชีพระหว่างกลุ่มโดย Log-rank test หาความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Hazard Ratio) ของการตายโดย Cox regression ผลการศึกษา: ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 629 ราย เสียชีวิต 277 ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวิต 14.00 ต่อ 100 ราย/ปี (95%CI; 12.00 - 16.00 ปี) ค่ามัธยฐานการรอดชีพ 6.6 ปี (95% CI; 5.38 - 8.09 ปี) อัตรารอดชีพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังการวินิจฉัยในระยะเวลา 11 ปี ร้อยละ 28.0 (95% CI; 19.00 - 38.00 ปี) ชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke, IS) และชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke, HS) พบอัตรารอดชีพแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดย HS มีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็น 1.27 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ IS (Adjusted HR = 1.27, 95% CI; 0.99 - 1.61, p = 0.058) สรุป: อัตรารอดชีพจำแนกตามชนิดไม่แตกต่างกันและอัตรารอดชีพยังต่ำ  
     คำสำคัญ โรคหลอดเลือดสมอง, อัตรารอดชีพ, สมองขาดเลือด, เลือดออกในสมอง 
ผู้เขียน
645110066-1 น.ส. กนกภรณ์ อินทวี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0