2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The phenotypic and genotypic antimicrobial resistant patterns of Salmonella isolated from chickens and meat at poultry slaughterhouses in Japan and Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Veterinary World Journal 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Ex-Veterinary Officer, Department of Animal Husbandry, Gujarat State, India  
     ISBN/ISSN 2231-0916 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background and Aim: Poultry meat is a popular food consumed globally. However, poultry farming is a source of Salmonella contamination which causes human salmonellosis. This study aimed to estimate the prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella among chickens and meat at poultry slaughterhouses in province study areas in Thailand and Japan. Materials and Methods: Chicken meat and feces samples were collected in Thailand and Japan. In Nakhon Ratchasima Province, Thailand, 558 samples were obtained from slaughterhouses from January 2021 to March 2022. In Gifu Prefecture, Japan, 140 samples (70 each of intestinal contents and meat) were purchased from slaughterhouses from June to October 2022. For Salmonella detection, the samples were cultivated according to the International Organization for Standardization 6579:2002/AMD 1:2007 method and confirmed using polymerase chain reaction (PCR) and agglutination tests for serotyping. Isolated Salmonella were tested for antimicrobial resistant to nine antibiotics using the disk diffusion method. Selected phenotypic multidrug-resistant (MDR) isolates were evaluated for antimicrobial resistance genes (AMRGs) using PCR. Results: The Salmonella prevalence from chickens and meat at slaughterhouses in Thailand and Japan was 41.2% and 40.7%, respectively. All the Salmonella isolates in Japan were serotyped as Schwarzengrund, and no Salmonella isolates were resistant to the nine antibiotics tested. In contrast, most of the Thai Salmonella isolates from chicken cloacal swabs and meat were resistant to doxycycline (78.3%) and colistin (63.5%). The prevalence of MDR Salmonella from chickens and meat from Thailand and Japan was 29.1% (67/230) and 0% (0/57), respectively. However, the most frequent AMRGs found in MDR Salmonella in Thailand were extended-spectrum beta-lactamase-Temoneira (ESBL-TEM) (45.1%). All isolated Salmonella from Japan revealed a class 1 integron gene (Int-1). Conclusion: Phenotypic MDR Salmonella isolates from Thailand showed the greatest correlation to AMRG and ESBL-TEM. Although there were no phenotypic antimicrobial resistance (AMR) Salmonella isolates found in Japan, they can be found associated with Int-1 which may carry other AMRGs within the gene cassettes. 
     คำสำคัญ antimicrobial resistance, broiler chickens, meat, Salmonella, slaughterhouses 
ผู้เขียน
627180001-9 ว่าที่ ร.ต. ภัทรกิติ เนินชัด [ผู้เขียนหลัก]
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0