2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization of Oviduct Lining, with Emphasis on the Sperm Storage Tubule Region (Uterovaginal Junction), Correlated with Fertility in Mature and Old Thai Native Hens 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ธันวาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Animals  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
     ISBN/ISSN 2076-2615 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 11(12) 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 3446 
     บทคัดย่อ The effect of age on fertility was investigated in Thai native chickens. The objective of this study was to determine the effects of age (mature and old) on the morphological characteristics of the reproductive organs and the histological characteristics of the uterovaginal junction (UVJ) tissues, resident sperm in the UVJ, and fertility duration in Thai native hens. We found no differences in the morphological characteristics of the reproductive organs, except for the number of follicles and the sizes of the fifth large yellow follicle in mature hens, which were greater than those in old hens (p < 0.05). The diameter of the sperm storage tubules (SSTs) epithelium was larger in old hens than in mature hens (p < 0.05), whereas the epithelium height was lower in old hens (p < 0.05). The number of sperm in the SSTs was greater in mature hens compared with old hens (p < 0.05). Mature hens showed a higher fertility rate than old hens. Our results suggest that, in old hens, the function of the SSTs is impaired, and sperm cannot be retained. Such a deterioration of the SSTs may be one of the factors involved in the decline in fertility. 
     คำสำคัญ aged hen; SST; Thai indigenous chicken 
ผู้เขียน
597030010-2 นาย ธีรภัทร แก้วกัณหา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0