2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Furniture Creation from Fishing Gears of Mun River Local Wisdom Fishery 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มิถุนายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Heranca 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Ponteditora 
     ISBN/ISSN 2184-3090 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ furniture, local wisdom, fishing gears, Mun river 
ผู้เขียน
607220007-4 นาย ชาญชัย รอดเลิศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0