2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Brand Experience, Brand Coolness, and Brand Equity: A Case of Domestic Tourism in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม WRFASE International Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม World Research Forum for Advances in Science and Engineering 
     สถานที่จัดประชุม Kyoto Tokyu Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Kyoto, Japan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2566 
     ถึง 11 พฤษภาคม 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2023 
     Issue (เล่มที่) 397 
     หน้าที่พิมพ์ 29-32 
     Editors/edition/publisher Institute for Technology and Research 
     บทคัดย่อ This study aims to investigate the interrelationship among brand experience, brand coolness, and brand equity in Khon Kaen, Thailand. In this qualitative study, questionnaires from 350 tourists were used in a field survey. The data were analyzed by structural equation modeling (SEM). The study revealed 4 components of brand experience, including sensory, affective, behavioral, and intellectual experiences through brand coolness. Brand experience had an indirect influence on brand equity. 
ผู้เขียน
645210043-6 น.ส. วธูสิริ โททุโย [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0