2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในห้องเช่ารายเดือนโดยใช้หลักสุนทรียสาธก กรณีศึกษาห้องเช่า ธิดานุช เพลส อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 กรกฎาคม 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท23 กรุงเทพฯ 10110 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 กรกฎาคม 2566 
     ถึง 28 กรกฎาคม 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2566 
     Issue (เล่มที่) 976-616-296-264-4 
     หน้าที่พิมพ์ 30-42 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและศึกษาประสบการณ์เชิงบวกของผู้พักอาศัยในห้องเช่า ธิดานุช เพลส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในห้องเช่า ธิดานุช เพลส อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งดำเนินการสัมภาษณ์โดยใช้คำถามตามแนวทางสุนทรียสาธกจำนวน 5 คำถามกับผู้พักอาศัยจำนวน 16 คน เพื่อค้นหาความประทับใจของผู้พักอาศัยในห้องเช่าธิดานุชเพลส แล้วนำข้อมูลการสัมภาษณ์มาสรุปลงในตารางแจกแจงความถี่ เพื่อค้นหาปัจจัยจุดร่วมจุดโดดเด่น และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับหลักวิเคราะห์ซออาร์ (SOAR Analysis) เพื่อดำเนินการวาดฝัน และออกแบบถึงโครงการเพื่อที่จะเพิ่มความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในห้องเช่าธิดานุชเพลส และลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนกระบวนการสุนทรียสาธก โดยได้ออกแบบโครงการออกมาทั้งหมด 3 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 มุมกาแฟ จุดเริ่มต้นของเช้าวันใหม่ โครงการที่ 2 มุมรักษ์โลก สบายตาสบายใจ กินได้ ปลอดสารพิษและโครงการที่ 3 ซักฟรีเดือนละ 2 ครั้ง หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการไปแล้ว จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้พักอาศัยในห้องเช่าธิดานุชเพลส มีความพึงพอใจมากขึ้นจากก่อนดำเนินโครงการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้เขียน
645740145-5 นาย กรกฎ รัตนมณีรัศมี [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0