2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Iconography Of Sema Stones In Dvaravati Art Of LAO PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Namibian Studies 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society of Cultural Studies and Social Sciences, Hong Kong 
     ISBN/ISSN ISSN print 1863-5954; ISSN online 2197-5523 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Sema Stones, Dvaravati Art, Iconography, LAO PDR 
ผู้เขียน
617220010-6 น.ส. เชาวณา ไข่แก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0