2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Teachers' Background Diversity on the Early Intervention Service of Special Education Centers in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 สิงหาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Kasetsart University 
     ISBN/ISSN 2452-3151 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ early intervention, diversity of backgrounds, personal difference, special education center 
ผู้เขียน
627050013-7 น.ส. ชนากานต์ เจ๊ะอาลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1