2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The Cultural Value of the Chinese Yangqin  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 สิงหาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Migration Letters 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Migration Letters &The London Publishers 
     ISBN/ISSN 1741-8984 (print) 1741-8992 (online) 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This research article is part of a dissertation on "The Chinese Yangqin: Performance Practices and Aesthetic Characteristics", which found that the cultural values of the Chinese yangqin were mainly influenced by Chinese politics, social culture, and the aesthetics of the people, reflecting the changes in society and culture and the aesthetic preferences of the people. As an introduced instrument, the chinese yangqin came with its own cultural values of cultural invasion and fusion. Pre-1949 yangqin music was rich in cultural values and was used in folk cultural events with a sense of ritual, serving to promote friendship and maintain social harmony. Secondly, it served a political function as a means of diplomacy, and an entertainment function in the folklore or at court. The cultural value of music after 1949 is relatively homogeneous, mainly for entertainment and cultural integration. 
     คำสำคัญ Chinese yangqin , cultural value 
ผู้เขียน
637220031-0 Miss QIQI LUO [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0