2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการตลาดธุรกิจเสื้อผ้าขนาดใหญ่พิเศษสำหรับเพศหญิงในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 กันยายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (MBA-KKU Journal) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1906-3180 (Print) / 2985-0495 (Online) 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ เสื้อผ้าขนาดใหญ่พิเศษ, แนวทางการตลาดธุรกิจเสื้อผ้า, การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
ผู้เขียน
645740105-7 น.ส. รัตติพร ศรีสวัสดิ์นุกุล [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0