2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Analysis of Information Features for Identification of Typical Thai Jewelry 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 กรกฎาคม 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th I-LISS International Conference 2023 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม he Department of Information Science, (iSchoolKKU), Thailand,  
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 17 กันยายน 2566 
     ถึง 17 กันยายน 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2023 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 285 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The primary objective of this study was to conduct an analysis of the content characteristics of typical Thai Jewelry. Thai Jewelry possesses both physical and contextual attributes that contribute to its uniqueness and cultural significance. The research focused on examining Thai identity ornaments derived from archeological findings dating back to the Sukhothai, Ayutthaya, and Rattanakosin periods in the late 18th century, specifically during the reigns of King Rama 1- 5(1782-1910). These Thai identity ornaments exemplify the amalgamation of artistic styles, sources, and materials from various eras, meticulously crafted to align with the beliefs and preferences of the Thai populace. Through an information-feature-based approach, the study employed a robust framework to analyze and document these ornaments, revealing valuable insights and convictions. 
ผู้เขียน
647080002-6 น.ส. ณัฐนันท์ ตาสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0