2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการเพิ่มรายได้ของโรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Modern Learning Development 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 141 หมู่ 6 ตำบลบ้านชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ในจังหวัดอุดรธานี และเสนอแนวทางการเพิ่มรายได้ของโรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผามผสาน วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดอุดรธานี จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มีค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัครวมเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกส์ ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การแข่งขันในอุตสาหกรรม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม และความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรม ในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ จำหน่ายสินค้าที่เป็นของฝากหรือโอทอป ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถติดต่อได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ สามารถสำรองห้องพักทางออนไลน์ จัดโปรโมชั่นร่วมกับองค์กรอื่นๆ มีส่วนลดหรือสิทธิพิเศษจากการสำรองห้องพักทางออนไลน์ รีวิวจากผู้ที่เคยเข้าพัก ขั้นตอนการเช็กอินและเช็กเอาท์รวดเร็วและแม่นยำ มีเครื่องดื่มต้อนรับหรือผ้าเย็นจากโรงแรมเมื่อลูกค้ามาถึง มีระบบการคัดกรองและการป้องกันโรคก่อนเข้าใช้บริการ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โรงแรมให้บริการที่ดีเกินคาด โรงแรมได้รับมาตรฐานการบริการ ซึ่งทำนายการเลือกใช้บริการห้องพักโรงแรม ได้ถูกต้องร้อยละ 77.75 และกำหนดโครงการเพื่อเพิ่มยอดขายโรงแรม เดอ ปริ้นเซส อุดรธานี จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1) ขายสินค้าของฝาก และโอทอป ของดีเมืองอุดร 2) สายมู ชวนเที่ยว 3) การตลาดไร้รอยต่อ 4) รีวิว 5 ดาว 5) จองห้องพักล่วงหน้าในราคาพิเศษ 6) มอบประสบการณ์พิเศษให้กับสมาชิก และ 7) Sales Call  
     คำสำคัญ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ; โรงแรม ; จังหวัดอุดรธานี 
ผู้เขียน
645740200-3 น.ส. วรัญญา พันแสน [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0