2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A comparative cytogenetic study of Hypsibarbus malcolmi and H. wetmorei (Cyprinidae, Poropuntiini) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 สิงหาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Comparative Cytogenetics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Pensoft Publishers (Bulgaria) 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่ 2023 
     เดือน September
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 181-194 
     บทคัดย่อ Cyprininae are a highly diversified but demonstrably monophyletic lineage of cypriniform fishes. Here, the karyotype and chromosomal characteristics of Hypsibarbus malcolmi (Smith, 1945) and H. wetmorei (Smith, 1931) were examined using conventional, nucleolus organizing regions (NORs) and molecular cytogenetic protocols. The diploid chromosome number (2n) of H. malcolmi was 50, the fundamental number (FN) was equal to 62, and the karyotype displayed 8m + 4sm + 38a with NORs located at the centromeric and telomeric positions of the short arms of chromosome pairs 1 and 2, respectively. 2n of H. wetmorei was 50, FN 78, karyotype 14m + 14sm + 22a with the NORs at the telomeric position of the short arm of chromosome pair 2. 2n and FN in males and females were identical. Fluorescence in situ hybridization using different microsatellite motifs as probes also showed substantial genomic divergence between both studied species. In H. wetmorei, (CAG)n and (CAC)n microsatellites accumulated in the telomeric regions of all chromosomes, while in H. malcolmi, they had scattered signals on all chromosomes. Besides, the (GAA)n microsatellites were distributed along all chromosomes of H. malcolmi, but there was a strong hybridization pattern in the centromeric region of a single pair in H. wetmorei. These cytogenomic difference across the genomes of these Hypsibarbus Rainboth, 1996 species are markers for specific evolutionary differentiation within these two species. 
     คำสำคัญ Fish cytogenetics, Cyprinidae, microsatellites , chromosomes 
ผู้เขียน
627020042-8 น.ส. สุดารัตน์ เคนสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0