2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chromosomes of Asian Cyprinid Fishes: Genomic Differences in Conserved Karyotypes of 'Poropuntiinae' (Teleostei, Cyprinidae) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 เมษายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Animals  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal by MDPI 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 1415 
     บทคัดย่อ The representatives of cyprinid lineage ‘Poropuntiinae’ with 16 recognized genera and around 100 species form a significant part of Southeast Asian ichthyofauna. Cytogenetics are valuable when studying fish evolution, especially the dynamics of repetitive DNAs, such as ribosomal DNAs (5S and 18S) and microsatellites, that can vary between species. Here, karyotypes of seven ‘poropuntiin’ species, namely Cosmochilus harmandi, Cyclocheilichthys apogon, Hypsibarbus malcomi, H. wetmorei, Mystacoleucus chilopterus, M. ectypus, and Puntioplties proctozysron occurring in Thailand were examined using conventional and molecular cytogenetic protocols. Variable numbers of uniand bi-armed chromosomes indicated widespread chromosome rearrangements with a stable diploid chromosome number (2n) of 50. Examination with fluorescence in situ hybridization using major and minor ribosomal probes showed that Cosmochilus harmandi, Cyclocheilichthys apogon, and Puntioplites proctozystron all had one chromosomal pair with 5S rDNA sites. However, more than two sites were found in Hypsibarbus malcolmi, H. wetmorei, Mystacoleucus chilopterus, and M. ectypus. The number of chromosomes with 18S rDNA sites varied amongst their karyotypes from one to three; additionally, comparative genomic hybridization and microsatellite patterns varied among species. Our results reinforce the trend of chromosomal evolution in cyprinifom fishes, with major chromosomal rearrangements, while conserving their 2n. 
     คำสำคัญ Ag-NOR; ribosomal DNA; repetitive DNAs; comparative genomic hybridization 
ผู้เขียน
627020042-8 น.ส. สุดารัตน์ เคนสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0