2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Increasing sperm production and improving cryosurvival of semen in aged roosters after diet-supplemented with selenium in Thai native chickens 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤษภาคม 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Animal Bioscience 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ANIMAL BIOSCIENCE 
     ISBN/ISSN 2765-0235 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Objective: Aging roosters typically exhibit subfertility with decreasing semen quality, whereas Thai native roosters reared in rural areas were raised for a longer duration than their usual lifespan. The present study therefore aimed to assess the effect of selenium supplementation as an antioxidative substance in diets to improve the semen cryopreservation of aged roosters. Methods: Semen samples were collected from young (n=20) and aged (n=20) Thai native roosters (Pradu Hang Dum) at 36 and 105 weeks of age when starting the experiment, respectively. They were fed diets in non-supplemented or supplemented selenium (0.75 ppm). Fresh semen quality and lipid peroxidation of fresh semen was evaluated before cryopreservation using the traditional liquid nitrogen vapor method. Post-thaw sperm quality and fertility potential were determined. Results: Advancing age is unrelated to decreasing fresh semen quality (p > 0.05). However, lipid peroxidation in rooster semen depended on age, and the malondialdehyde (MDA) concentration increased in aged roosters (p < 0.05). Selenium supplementation in diets significantly decreased the MDA concentration and increased the sperm concentration (p < 0.05). In contrast, cryopreserved semen was affected by advancing rooster age, and selenium influenced sperm quality (p < 0.05). Younger roosters had higher post-thaw sperm quality and fertility potential than aged roosters (p < 0.05). Likewise, diet selenium supplements improved post-thaw sperm quality and fertility compared with the non-supplement group. Conclusion: Rooster's age does not influence the rooster sperm quality of fresh semen, while sperm cryotolerance and fertility were greater in young roosters than in aged roosters. However, those of aged roosters could be improved by dietary selenium supplementation. 
     คำสำคัญ Aging Rooster; Fertility; Frozen Semen; Lipid Peroxidation; MDA. 
ผู้เขียน
645030005-6 นาย ศุภกร อุทัยดา [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
637030011-4 น.ส. ฤทัยพร ราชมัคร
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0