2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Strength enhancement of pumice-based geopolymer paste by incorporating recycled concrete and calcined oyster shell powders 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กรกฎาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Case Studies in Construction Materials 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN 2214-5095 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 17 
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า e01307 
     บทคัดย่อ In this research, the effect of recycled materials powder on the properties of pumice-based geopolymer paste was studied. Two waste materials viz., ground recycled concrete (RC) and calcined oyster shell (CS) were used to replace pumice powder (PM) at 0–50% by weight. Sodium hydroxide (NaOH) with a concentration of 10 M and sodium silicate (Na2SiO3) solutions at the ratio of 1.00 were used as alkali-activators. A liquid to binder ratio of 0.60 was used for all mixes. Compressive strength and microstructure analysis of geopolymer paste by SEM/EDS, XRD, FTIR, and MIP were tested. The results showed that the compressive strength increased with increasing RC and CS contents. Maximum 28-day compressive strengths of 27.1 and 26.6 MPa were achieved by incorporating 50%RC and 50%CS, respectively. The morphology analysis indicated that the crystalline phases of calcium silicate hydrate (C-S-H) were formed and coexisted with the geopolymer gel, which increased the density and homogeneity, and decreased the pore size of geopolymer pastes. Based on the results, it can be concluded that both RC and CS can be used to enhance the properties of pumice-based geopolymers. 
     คำสำคัญ Geopolymer paste, Pumice, Recycled concrete, Calcined oyster shell, Compressive strength, Microstructure 
ผู้เขียน
627040010-9 นาย ไพฑูรย์ นาแซง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0