2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ คุณสมบัติของเถ้าลอยแคลเซียมสูงจีโอโพลิเมอร์เพสต์ผสมเศษอิฐมอญบดละเอียด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 ธันวาคม 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
     ISBN/ISSN 2672-9369 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 40 - 56 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ที่ใช้เถ้าลอยแคลเซียมสูงผสมเศษอิฐมอญบดละเอียด วัสดุหลักใช้คือ เถ้าลอยแคลเซียมสูงจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เศษอิฐมอญบดละเอียดใช้แทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงในอัตราส่วนร้อยละ 0 25 50 75 และ 100 โดยน้ำหนัก สารละลายอัลคาไลใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 10 โมลาร์ในอัตราส่วนเท่ากับ 1.0 กำหนดอัตราส่วนสารละลายอัลคาไลต่อวัสดุผงคงที่เท่ากับ 0.60 ทุกอัตราส่วนผสม ทดสอบคุณสมบัติของจีโอโพลิเมอร์เพสต์ ได้แก่ ค่าการไหลแผ่ ระยะเวลาการก่อตัว กำลังรับแรงอัดและวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคโดยใช้ SEM/EDS, XRD และ FTIR ผลวิจัยพบวา่ เศษอิฐมอญบดละเอียดเป็นวัสดุซิลิกาที่มีความเป็นผลึกสูง การเพิ่มขึ้นของปริมาณเศษอิฐมอญบดละเอียดในส่วนผสมช่วยเพิ่มให้ระยะเวลาการก่อตัวนานขึ้น ในขณะที่การไหลแผ่และกำลังอัดลดลงผลการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแสดงให้เห็นว่าสารประกอบ C-S-H หรือ C-A-S-H และเจลจีโอโพลิเมอร์ ได้ก่อ ตัวขึ้นในจีโอโพลิเมอร์เพสต์ เมื่อใช้เศษอิฐมอญบดละเอียดแทนที่เถ้าลอยแคลเซียมสูงจะเกิดผลึกและอนุภาคที่ไม่ทำปฏิกิริยามากขึ้นส่งผลเสียต่อคุณสมบัติทางกลในช่วงอายุต้น อย่างไรก็ตามในอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 25 - 50 จะมีค่ากำลังรับแรงอัดที่อายุ 60 วันตํ่ากว่าตัวอย่างควบคุมเล็กน้อย 
     คำสำคัญ จีโอโพลิเมอร์เพสต์, เถ้าลอยแคลเซียมสูง, เศษอิฐมอญบดละเอียด, โครงสร้างทางจุลภาค 
ผู้เขียน
627040010-9 นาย ไพฑูรย์ นาแซง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0