2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Chromosomes of Asian cyprinid fishes: novel insight into the chromosomal evolution of Labeoninae (Teleostei, Cyprinidae) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤศจิกายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร PLoS One 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Plos 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The Labeoninae subfamily is a highly diversified but demonstrably monophyletic lineage of cyprinid fishes comprising five tribes and six incertae sedis genera. This widely distributed assemblage contains some 48 genera and around 480 recognized species distributed in freshwaters of Africa and Asia. In this study, the karyotypes and other chromosomal properties of five Labeoninae species found in Thailand Labeo chrysophekadion (Labeonini) and Epalzeorhynchos bicolor, Epalzeorhynchos munense, Henicorhynchus siamensis, Thynnichthys thynnoides (´Osteochilini´) were examined using conventional and molecular cytogenetic protocols. Our results confirmed a diploid chromosome number (2n) invariably 2n = 50, but the ratio of uni- and bi-armed chromosomes was highly variable among their karyotypes, indicating extensive structural chromosomal rearrangements. Karyotype of L. chrysophekadion contained 10m+6sm+20st+14a, 32m+10sm+8st for H. siamensis, 20m+12sm+10st+8a in E. bicolor, 20m+8sm+8st+14a in E. munense, and 18m+24sm+8st in T. thynnoides. Except for H. siamensis, which had four sites of 5S rDNA sites, other species under study had only one chromosome pair with those sites. In contrast, only one pair containing 18S rDNA sites were found in the karyotypes of three species, whereas two sites were found in that of E. bicolor. These cytogenetic patterns indicated that the cytogenomic divergence patterns of these labeonine species largely corresponded to the inferred phylogenetic tree. In spite of the 2n stability, diverse patterns of rDNA and microsatellite distribution as well as their various karyotype structures demonstrated significant evolutionary differentiation of Labeoninae genomes as exemplified in examined species. Labeoninae offers a traditional point of view on the evolutionary forces fostering biological diversity, and the recent findings add new pieces to comprehend the function of structural chromosomal rearrangements in adaption and speciation.  
     คำสำคัญ Fish cytogenetics, karyotype evolution and stasis, FISH, repetitive DNAs 
ผู้เขียน
627020042-8 น.ส. สุดารัตน์ เคนสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0