2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Protective Effects of Baicalin on Valproic Acid-induced the Impairments of Memory in Adult Rats 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 พฤษภาคม 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 พฤษภาคม 2566 
     ถึง 5 พฤษภาคม 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 45 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 23 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
645070024-8 น.ส. สุพรรษา ญาณไพศาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0