2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of CMC/SBR binder content on mechanical properties and electrochemical performance for Si/graphite Anode in Lithium-Ion Batteries 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 ตุลาคม 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 12th Rajamangala University of Technology International Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Rajamangala University 
     สถานที่จัดประชุม Nongnooch Tradition Center Hall 
     จังหวัด/รัฐ Chonburi 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 สิงหาคม 2566 
     ถึง 1 กันยายน 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2023 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 8-13 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Silicon (Si) is a promising active material for anodes in lithium-ion batteries (LIBs). It allows for high capacity that enhances the energy density of LIBs, but high-volume expansion shortens battery life. To avoid this problem, a silicon/graphite composite is a good choice to overcome the volume expansion of silicon. Furthermore, use of a binder is another approach to decrease volume expansion of silicon and enhance battery life. A carboxymethyl cellulose (CMC)/styrene butadiene rubber (SBR) composite is a commercial binder for anodes in water-base systems. Strong covalent bonds of CMC and the flexibility of SBR enhance electrode stability by resisting the volume expansion of silicon. However, excessive amounts of CMC or SBR affect electrode fabrication to produce unfavorable results. In the current work, a pure CMC binder achieved the highest discharge capacity while adding SBR binder reduced discharge capacity. Pure SBR binder had almost no discharge capacity in an Si/graphite anode. Tensile testing show increased flexibility of binder films with higher SBR content. Adding CMC made the binder film more brittle which negatively impacted electrode integrity during rolling tests. We expect that the brittle nature of CMC promotes electrode cracking and peel out from the current collector in sheets. A pure SBR binder demonstrates peeling of the electrode powder from the current collector after a rolling test. CS02 (40% CMC:60% SPR) binder is the most suitable formulation of CMC and SBR. It achieves a balance between flexibility, a medium capacity, and it can be rolled into a cylindrical cell. 
ผู้เขียน
655020046-9 น.ส. วรณัน ปิยะวรากร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
645020011-7 นาย คมศักดิ์ อรัญมาลา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล The best oral presentation award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Rajamangala University 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 1 กันยายน 2566 
แนบไฟล์
Citation 0