2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ศิลปะสุโขทัยในหลวงพระบาง : ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กันยายน 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2566 (FAR9) Philosophy and Practice of Asean Art ทักษะ ศิลปะ ปรัชญา แห่งอุษาคเนย์ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ จังหวัดขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กันยายน 2566 
     ถึง 2 กันยายน 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 929 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
657220017-6 นาย พิทักษ์ชัย จัตุชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0