2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ COMPARISONS OF ANATOMICAL TRAITS IN DIFFERENT LEAF POSITIONS OF DIVERSE SETS OF SUGARCANE GENOTYPES 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
     ISBN/ISSN pISSN 1029-7073; eISSN 2224-8978 
     ปีที่ 55 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
     หน้า 2168-2180 
     บทคัดย่อ Research on appropriate leaf positions in diverse sugarcane genotypes is crucial due to the significance of leaf anatomical characteristics in determining plant adaptability. This study aimed to compare the anatomical traits among the varied leaf positions within a tiller and tillers under normal conditions. A randomized complete block design (RCBD) setup used four replications. Four commercial canes, two wild types, and three F1 interspecific hybrids underwent examination on leaf thickness (LT), cuticle thickness percentage (CT%), vertical length bulliform cell percentage (VBC%), and stomatal crypt depth percentage (SCD%) across 1st to 5th leaf positions on main, first, and second tillers. The 1st to 5th leaf positions had no differences when compared within the tiller in commercial and wild cultivars for LT, CT%, VBC%, and SCD% traits, and F1 hybrids demonstrated no variation in CT% and VBC% traits. The LT, SCD, and CT of commercial canes had a high proportion, and VBC had a slender shape and a large size. Inversely, the wild type had a low LT but high SCD and CT and a circular shape with a small size VBC. Leaf anatomy in the F1 hybrid resembled the wild type, and leaf positions 1st to 3rd were not different among tillers, but the 4th and 5th leaf positions differed. Therefore, anatomical trait collection should continue among 1st to 3rd leaf positions for all sugarcane types. Moreover, the 1st to 3rd leaf positions within the 1st and 2nd tillers can represent the anatomical performance of the main tiller in commercial cane cultivars. 
     คำสำคัญ Leaf position, leaf divergence, bulliform cells, stomatal crypt depth, leaf sequences 
ผู้เขียน
645030022-6 น.ส. กัลญาณี เวียงวิเศษ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0