2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ T helper cell responses to Opisthorchis viverrini infection associate with host susceptibility 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Parasitology Research 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer Nature 
     ISBN/ISSN 0932-0113 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Opisthorchis viverrini, T helper cell, Liver, Mouse, Hamster, Cytokine, Master transcription factor 
ผู้เขียน
627070026-6 น.ส. ภัทราพร ศรีใส [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0