2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ The combination between praziquantel treatment and fatty liver disease in relation to diabetes mellitus in Northeast of Thailand  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 พฤศจิกายน 2566 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development (J Public Hlth Dev) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University, Thailand is the sole publisher of J Public Hlth Dev 
     ISBN/ISSN ISSN: 2673-0774(Print) ISSN: 2651-1258 (Online) 
     ปีที่  
     ฉบับที่ Vol.22 No.1 
     เดือน January-April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า 110-125 
     บทคัดย่อ Diabetes mellitus (DM) is a growing global public health concern, including Thailand. Prior research has established an association between fatty liver disease (FLD) and DM. Moreover, the distribution of DM was also found in liver fluke endemic areas where praziquantel (PZQ) is used extensively. However, limited information exists regarding factors associated with DM, specifically in FLD patients undergoing PZQ treatment. Our study aimed to evaluate the association between the combination of PZQ treatment and FLD diagnosis, and DM in Northeast Thailand. We conducted the study among participants in northeastern Thailand who self-reported DM diagnosis and PZQ treatment history using health questionnaires. Additionally, FLD diagnosis was confirmed through ultrasonography from the Cholangiocarcinoma Screening Program data collected between 2013-2022. We employed multilevel mixed-effect logistic regression to assess the association between the combination of PZQ treatments and FLD diagnosis, and the occurrence of DM, represented as adjusted odds ratios (AOR) and their 95% confidence intervals (CI). Of 756,431 participants, the overall DM prevalence was 7%. Notably, 10.45% of individuals with FLD+ and 8.23% with PZQ+ were found to have DM. Specifically, the prevalence of DM in individuals with PZQ+ and FLD-, PZQ-and FLD+, and PZQ+ and FLD+ combinations were 7.14%, 10%, and 11.81%, respectively. In comparison to PZQ-and FLD-, participants with PZQ+ and FLD-, PZQ-and FLD+, and PZQ+ and FLD+ were associated with DM (AOR = 1.27; 95% CI: 1.24-1.30, AOR = 1.8; 95% CI: 1.76-1.85, and AOR = 2.19; 95% CI: 2.12-2.27, respectively). In conclusion, the combination of PZQ and FLD plays a crucial role in the association with DM, particularly in individuals with PZQ+ and FLD+. Our findings emphasize the importance of DM screening, with special attention to individuals with a combination of PZQ treatment and FLD diagnosis, in order to promote early detection and management of DM in Northeast Thailand. 
     คำสำคัญ diabetes mellitus; praziquantel; fatty liver; combination; Northeast Thailand 
ผู้เขียน
637110003-8 น.ส. ดุษฎี คาวีวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0