2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Spatio-Temporal Analysis of Cholangiocarcinoma in a High Prevalence Area of Northeastern Thailand: A 10-Year Large Scale Screening Program 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กุมภาพันธ์ 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (APJCP) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) 
     ISBN/ISSN 1513-7368 
     ปีที่ 25 
     ฉบับที่
     เดือน February
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า 537-546 
     บทคัดย่อ Background: Cholangiocarcinoma (CCA) is experiencing a global increase, particularly in Northeast Thailand, which has the highest global incidence rates. However, there is a paucity of studies on CCA screening, especially in high-risk populations. This study aimed to investigate the distribution and spatial patterns of CCA in Northeast Thailand over a ten-year screening period. Methods: The study included CCA patients from the Cholangiocarcinoma Screening and Care Program (CASCAP) between 2013 and 2022, which encompasses 20 provinces and 282 districts in Northeast of Thailand. CCA data were based on pathological diagnosis to determine the distribution and spatial patterns. Results: Of the 2,515 CCA patients, approximately two-thirds were males (63.98%), and the majority were aged over 55 years (72.72%), with a mean age of 61.12 ± 9.13 years. The highest percentage of CCA cases occurred in 2014 at 19.01% of all patients, followed by 2018 at 15.23%. The overall CCA incidence rate in Northeast Thailand over ten years was 32 per 100,000 population. Hotspot statistical analysis identified high-scoring geographic clusters in the upper and middle regions, showing a tendency to expand from hotspot areas into nearby areas. Conclusion: The distribution of CCA in Northeast Thailand has continued to rise over the past decade, particularly in the upper and middle regions. Targeted screening in high-risk areas and increased awareness of CCA risks are crucial to mitigate its impact. 
     คำสำคัญ Cholangiocarcinoma ; Incidence ; Northeast Thailand ; Screening ; Spatial analysis 
ผู้เขียน
637110025-8 นาย ณัฐพงษ์ อัญชลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0