2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม: กรณีศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 3 มีนาคม 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN 1906-4950 
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษยน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยใช้รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี ผู้วิจัยจึงเลือกโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือการวิจัยเสนอ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา สร้างความน่าเชื่อถือข้อมูลโดยใช้หลักการตรวจสอบสามเส้า และหลักสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 มีแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะสู่การเป็นนวัตกร 2) การจัดการความรู้ของโรงเรียนโดยการจัดระบบการบริหารจัดการความรู้เชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ 3) บรรยากาศองค์กรของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม  
     คำสำคัญ คำสำคัญ: องค์กรแห่งนวัตกรรม; แนวทางการพัฒนา; การศึกษาเฉพาะกรณี 
ผู้เขียน
645450024-2 นาย สัญญา เบ้าธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสหวิทยาการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0