2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fecal microbial profiling of young Hirschsprung disease children after pull-through operation 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2565 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Surgery and Research 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (PubMed) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Fortune journals 
     ISBN/ISSN 2640-1002 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
     หน้า 568-577 
     บทคัดย่อ Introduction: This study aimed to characterize and compare the fecal microbial profiles between post pull-through Hirschsprung disease patients and healthy children aged younger than five years. Method: Fresh fecal samples were collected from 10 post pull-through Hirschsprung disease patients and age range-matched 10 healthy children. Bacterial DNA obtained from fecal samples were analyzed using 16S rRNA Illumina MiSeq platform. Results: Our findings demonstrated the significantly increased Firmicutes in Hirschsprung disease group compared to the healthy group (corrected p-value=0.007) at the phylum level. In addition, the Firmicutes/ Bacteroidetes ratio in Hirschsprung disease group was 4.8 times higher than that of its control counterpart. Bacilli were also significantly increased (corrected p-value=0.004), while Erysipelotrichi and Actinobacteria were significantly decreased in Hirschsprung disease patients (corrected p-value=0.04 and 0.03, respectively) at the class level. Moreover, functional analysis demonstrated that 20 enzymes and 18 Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes pathways were significantly different between groups (corrected p-value<0.01). Conclusion: A distinct dysbiosis even when the aganglionic segment had already been removed was remarkably evident in young children with Hirschsprung disease, with a significant increase in Firmicutes and a nearly five-fold increase in proportion of Firmicutes/Bacteroidetes which may potentially be employed as the dysbiosis-related biological indicator. 
     คำสำคัญ Hirschsprung, Microbiome, Enterocolitis, Child 
ผู้เขียน
627070019-3 น.ส. กนกรัตน์ ไทยวัชรามาศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
647070026-8 น.ส. สิโนบล ชูศิลป์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ
504070003-0 น.ส. พัชรีภรณ์ ตันมิ่ง
คณะแพทยศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0