2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Assessment of age from hand and wrist bones in Thai children at Srinagarind Hospital using Gilsanz Ratib method 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2566 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 17th International Conference on Multi-functional Materials and Applications 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ANHUI JIANZHU UNIVERSITY 
     สถานที่จัดประชุม ANHUI JIANZHU UNIVERSITY 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 พฤศจิกายน 2566 
     ถึง 26 พฤศจิกายน 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 17 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 39-47, 106 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
645020043-4 น.ส. ณัฏฐณิชา บัวบริสุทธิ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Gold Poster Award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ANHUI JIANZHU UNIVERSITY 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 25 พฤศจิกายน 2566 
แนบไฟล์
Citation 0