2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาดนตรีที่ใช้ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร journal of Roi Kaensarn Academi 
     มาตรฐานของวารสาร TCI Tier 1 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ บจก. พัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ 
     ISBN/ISSN 2697-5033 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ขบวนพยุหยาตรา, ทางชลมารค, ดนตรี 
ผู้เขียน
607220020-2 นาย บัญชา ศรชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0