2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษากระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในสมัยต่าง ๆ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มกราคม 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI Tier 2 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
     ISBN/ISSN 2697-4150 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ กระบวนพยุหยาตรา, ทางชลมารค, สมัยต่าง ๆ  
ผู้เขียน
607220020-2 นาย บัญชา ศรชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0