2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ผ่านบทบาททางเพศของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 10  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมคณิตศาสตรศึกษา 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
     จังหวัด/รัฐ พระนครศรีอยุธยา  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2567 
     ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2567 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 3-10 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
645050160-2 น.ส. กรนภา ปัสสี [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0