2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การแปลและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินความปวดสำหรับผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ ฉบับภาษาไทย: การศึกษานำร่อง  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉินบาดเจ็บและวิกฤต  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ศูนย์วิจัยระบบป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 พฤศจิกายน 2566 
     ถึง 14 พฤศจิกายน 2566 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 128-140 
     Editors/edition/publisher การแปลเครื่องมือ, ความปวด, เครื่องมือประเมินความปวดสาหรับผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
645060008-2 น.ส. ภัทรา พรมย่อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0