2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Design and develop a learning Innovation based on design thinking to promote creative thinking of freshman majoring in film and television 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Education,Nakhon Phanom University 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Nakhon Phanom University 
     ISBN/ISSN 2697-5890 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน May-August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Design Thinking, Learning Innovation, Creative Thinking 
ผู้เขียน
655050022-5 Ms. MENGYIN CHEN [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0