2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ สัดส่วนการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 พฤษภาคม 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI Tier 2 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 39 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า 219-232 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ สิทธิสวัสดิการสังคม, การเข้้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคม, ผู้สูงอายุ 
ผู้เขียน
655070025-7 น.ส. สุทธิกานต์ ก่อสกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0