2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การสำรวจอุปสรรคของการบริหารการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เชิงพื้นท 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2567 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา E-ISSN 2672-9636 
     มาตรฐานของวารสาร TCI Tier 1 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     ISBN/ISSN 2672-9636 
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ โครงสร้างพื้นฐาน, อุปสรรคในการบริหารโครงการ, บริหารโครงการก่อสร้าง 
ผู้เขียน
635040038-4 นาย วริศรา ตันติรัตนานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0