2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of growth regulator on callus induction and optimization of KDML 105 cell culture 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 ตุลาคม 2551 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Biotechnology Faculty of Technology Mahasarakham University 
     สถานที่จัดประชุม Takasila Hotel, Maha Sarakham Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Maha Sarakham 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ตุลาคม 2551 
     ถึง 17 ตุลาคม 2551 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2008 
     Issue (เล่มที่) 20 
     หน้าที่พิมพ์ 97-105 
     Editors/edition/publisher จารุวรรณ สุ่มมาตย์ 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
467160004-9 นาง จารุวรรณ สุ่มมาตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
ไฟล์ก่อนปรับปรุงเป็นแบบใหม่
Citation 0