2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A New Species of Hedychium (Zingiberaceae) from Southern Laos 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 เมษายน 2551 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Taiwania 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Ecology and Evolutionary Biology College of Life Sciences National Taiwan University 
     ISBN/ISSN 0372-333x 
     ปีที่ 53 
     ฉบับที่
     เดือน December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
     หน้า 401-405 
     บทคัดย่อ A new species of Hedychium (Zingiberaceae), H. chayanianum Wongsuwan, from southern Laos, is described and illustrated. This new taxa can be differentiated from H. villosum Wall. by its hairy lower leaf surface, longer calyx and corolla tubes, 1-3-flowered bracts, and the 2-cleft labella. Relationship with other related species is also discussed. 
     คำสำคัญ new species, Hedychium chayanianum, Zingiberaceae, southern Laos. 
ผู้เขียน
505150005-3 น.ส. พรพิมล วงศ์สุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0