2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Social Security of Female Workers in Informal Sector:Perspective of Structure and Agency (in Thai) 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 สิงหาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 1st Mekong Sub-region Public Health Conference on "Primary Health Care in Globalization 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Public Health, Khon Kaen University Khon Kaen,Thailand 2009 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Public Health, Khon Kaen University Khon Kaen,Thailand  
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 สิงหาคม 2552 
     ถึง 21 สิงหาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ปีที่ 1 
     Issue (เล่มที่) 1-10E 
     หน้าที่พิมพ์ 36 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
487080011-9 นาย เสกสรร อรรควาไสย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0