2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Feed Logistics Management for a Vertically Integrated Swine Company 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม IEEM 2009 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEEE 
     สถานที่จัดประชุม Regal Kowloon Hotel, Hong Kong 
     จังหวัด/รัฐ Kowloon 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2553 
     ถึง 18 พฤษภาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1419-1423 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ In this paper, the logistic problem from an animal feed industry to a cluster of pig farms is studied. In the swine production, the feed demand is dynamic and uncertain. Pigs in different growth stage require different feed types. Also, the feed quantity required in each growth stage is also varied depending on the animal health and environment conditions. Likewise, a planer needs to consider other constraints such as the full truckload, the minimum ordering batch of a feed mill. Taking these factors into account, the feed logistic problem is complicated. To solve this problem, the collaborative between farms, delivery trucks and feed industry is necessary. The production lot size of feed industry, the order quantity of each farm in the cluster and the transportation plan must be integrated. In this paper, an algorithm based on the mathematical model is developed. The objective function of the model is to minimize the logistic cost which is the combination of transportation and inventory costs. The developed model has been tested with a practical sample from a large swine industry in Thailand. The result showed that the method provides a practical solution which could be applied to the industry. 
ผู้เขียน
515040037-4 นาย ศุภกานต์ หอมคำพัด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0