2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการสั่งอาหารสุกรโดยการขนส่งแบบเต็มคันรถเพื่อให้มีต้นทุนรวมต่ำที่สุด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2551 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิสวกรรมอุตสาหการ ปี 2552 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 ตุลาคม 2552 
     ถึง 22 ตุลาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1642-1647 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอผลการวิจัย การวางแผนการสั่ง อาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาโลจีสติกส์ (Logistic problem) ในโซ่อุปทาน (Supply chain) ของโรงงานอาหารสัตว์และฟาร์มสุกร ด้วยวิธีการขนส่งแบบเต็มคันรถ เนื่องจากว่าในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสุกรในแต่ละฟาร์มมีช่วง อายุและจำนวนของสุกรที่แตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละฟาร์ม จึงมีความต้องการเบอร์อาหารและปริมาณการสั่งที่ หลากหลาย เนื่องจากการสั่งซื้อแต่ละครั้งของฟาร์มต้อง เป็นการสั่งแบบเต็มคันรถเพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง ซึ่ง ก่อให้เกิดต้นทุนสินค้าคงคลังขึ้นในฟาร์ม ในการแ ก้ปัญ ห า นี้ไ ด้พัฒ น า ตัว แ บ บ ท า ง ค ณิต ศ า ส ต ร์(Mathematical model) มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนรวมทั้งหมด ได้แก่ ต้นทุนอาหารสุกรคงคลังและค่ารถขนส่ง อาหารสุกรของแต่ละฟาร์ม ผลที่ได้พบว่า สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทำให้มีต้นทุนโดยรวมต่ำที่สุด 
ผู้เขียน
515040037-4 นาย ศุภกานต์ หอมคำพัด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0