2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การจำแนกข้อมูลสูญหายด้วย soft k-nearest neighbour 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (The National Graduate Research Conference) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 กุมภาพันธ์ 2552 
     ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 12 
     หน้าที่พิมพ์ 2552 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
505040112-5 นาย นรุตม์ บุตรพลอย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1