2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลของความยาวเข็มพืดต่อค่ากำลังของฐานรากเข็มพืด 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 พฤษภาคม 2552 
     ถึง 15 พฤษภาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2552 
     Issue (เล่มที่) 14 
     หน้าที่พิมพ์ 153-158 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของความยาวเข็มพืดต่อกำลังรับน้ำหนักของฐานรากเข็มพืด โดยฐานรากเข็มพืดเป็นการเสริมประสิทธิภาพฐานรากตื้นด้วยการนำเข็มพืดมาติดรอบฐานรากเดิม แล้วเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเข็มพืดที่ตอกรอบฐานรากตื้นทำให้กำลังรับน้ำหนักของฐานรากตื้นเดิมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านค่ากำลังรับแรงในแนวดิ่งแนวนอนและค่ากำลังต้านโมเมนต์ การทดสอบชุดนี้ได้ทดสอบกับแบบจำลองฐานรากด้วยชุดทดสอบในห้องปฏิบัติการบนตัวอย่างทรายจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดเครื่องมือทดสอบใหม่ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในการทดสอบโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หาค่ากำลังรับน้ำหนักของฐานรากและใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบการวิบัติของดินเมื่อมีน้ำหนักมากระทำ ในการทดสอบจะทำการเปลี่ยนแปลงความยาวเข็มพืด โดยความยาวที่ทำการศึกษาประกอบด้วยความยาว 0.5B, 1B, 1.5B และ 2B โดยที่ B คือความกว้างของฐานราก จากนั้นจะนำผลมาเปรียบเทียบกับกรณีของฐานรากตื้นปกติ และจากการใช้ชุดทดสอบแบบโปร่งใสทำให้สามารถมองเห็นการเคลื่อนตัวของดินใต้ฐานราก ซึ่งจากการวิเคราะห์จะสามารถนำมาจำแนกประเภทและรูปแบบการวิบัติของมวลดินได้ 
ผู้เขียน
505040067-4 นาย อภิวัฒน์ พัจนสุนทร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0