2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Hard Selective Reweighted l1-minimization for Compressive Sampling Recovery 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2552 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 32nd Electrical Engineering Conforence 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยมหิดล 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 
     จังหวัด/รัฐ ปราจีนบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2552 
     ถึง 30 ตุลาคม 2552 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1079-1082 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Sparsity is common in scientific and engineering problems. On technique as known compressive sampling, l1-minimization is a convenient reconstruction algorithm. However, this optimization could not recover the true signal for all sparsity. So far reweighted l1-minimization algorithm has been proposed to enhance signal recovery and showed a surprised result, but how to specify weighting value is still questionable. This problem is coped with by the new proposed Hard Selective Reweighted (HSR) algorithm which is an alternative algorithm to find appropriate weighting value for reweighted algorithm. The numerical results show that the percentage of exact reconstruction by HSR algorithm outperforming l1-minimization 8.73% on an average. 
ผู้เขียน
515040001-5 นาย กษิดิศ จรูญไพศาล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0