2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Up-regulation of annexin A2 in cholangiocarcinoma caused by Opisthorchis viverrini and its implication as a prognostic marker 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤษภาคม 2553 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal for Parasitology 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsvier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2010 
     ฉบับที่ 40 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2553 
     หน้า 1203-1212 
     บทคัดย่อ Cholangiocarcinoma (CCA), or cancer of the bile ducts, is primarily associated with infection with the liver fluke Opisthorchis viverrini in northeast Thailand. The disease is associated with late presentation, poses challenges for diagnosis and has a high mortality rate – features that highlight the need for tumor markers. At present, there are no specific tumor markers that can indicate the early stages and status of CCA. Proteomic analysis of the proteins expressed on the surface of tumor cells is particularly difficult since proteome-wide analysis of surface membrane proteins has thus far been hampered by the lack of effective strategies to profile hydrophobic membrane proteins. In this study, a sequential protein extraction was utilized to overcome this problem. Membrane protein was extracted from four CCA cell lines with different tumor forming capabilities. The non-tumor H69 biliary cell line was used as a control. Twodimensional- PAGE followed by MALDI-TOF-MS was used to identify differentially expressed proteins. Among 20 up-regulated membrane proteins identified in the CCA cell lines was ANXA2, a participant in tumor invasion and metastasis in other cancers. Accordingly, ANXA2 was verified in human subjects by probing, using a commercial anti-mouse monoclonal antibody and a tissue microarray of CCA (301 diagnosed cases), where it was found to associate with one of several tumor progression stages as reflected by lymphatic invasion (P = 0.014) and metastasis (P = 0.026). Patients with high expression of ANXA2 had a significantly shorter survival time (P = 0.011). ANXA2 expression in tumors may be useful for predicting the poor outcome of CCA patients. 
     คำสำคัญ Opisthorchis viverrini 
ผู้เขียน
497070011-6 นาย พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0