2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Anemia, iron deficiency and thalassemias among high school adolescence: results from two independent surveys in northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม XXXIII World Congress of the International Society of Hematology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The international society of hematology 
     สถานที่จัดประชุม ICC Jerusalem international convention center 1 shazar 
     จังหวัด/รัฐ Jerusalem 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 ตุลาคม 2553 
     ถึง 19 ตุลาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
515090021-9 นาย อนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0