2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Hb Hope [b136(H4)Gly-Asp] related disorders in Thailand: origin, interactions with various hemoglobinopathies and diagnostic aspects 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ตุลาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม XXXIII World Congress of the International Society of Hematology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hematology conference ISH 2010, Kenes International 
     สถานที่จัดประชุม ICC Jerusalem International Convention Center, 1 Shazar, Jerusalem, Israel 
     จังหวัด/รัฐ Jerusalem, Israel 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 ตุลาคม 2553 
     ถึง 13 ตุลาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ We described the molecular and hematological profiles associated with syndromes caused by interactions of Hb Hope with various hemoglobinopathies in 41 Thai patients. Nine different genotypes were observed which were classified into 4 groups. Group I included 25 Hb Hope heterozygotes with relatively normal hematological features and an average level of 42.2 % Hb Hope. Group II included those with Hb Hope and a-thalassemias including 1 double heterozygous Hb Hope/a-thalassemia 2, 1 Hb Hope/Hb Constant Spring, 3 Hb Hope/a-thalassemia 1 and 1 Hb Hope/Hb H disease. The average levels of Hb Hope were 48.5 %, 43.1 %, 14.3-29.6 % and 21.6 %, respectively. Minute amounts of Hb Bart’s but not Hb H was observed in a patient with Hb Hope/Hb H-disease. Group III included two compound Hb Hope/b0-thalassemia, 1 Hb Hope/b0-thalassemia/a-thalassemia 2 and 1 Hb Hope/b0-thalassemia/a-thalassemia 1. In this group, the average levels of Hb Hope were 90.1 %, 73.1 % and 78.5 %, respectively. Hb A2 was elevated in all cases. Group IV included 6 compound Hb Hope/Hb E heterozygotes with the average levels of 66.1 % Hb Hope and 27.8 % Hb E. Haplotype analysis demonstrated that all these Thai bHope genes were associated with the same haplotype, (+ - - - - + +), indicating likely a single origin of this variant in Thai population. Although Hb Hope is identified on both HPLC and capillary electrophoresis and clinically innocuous, differentiation from those of clinically relevant Hb variants would require DNA-based diagnostics.  
ผู้เขียน
497100015-3 น.ส. สานิตา สิงห์สนั่น [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0