2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ THE EXPLANATORY MODEL OF ASTHMA IN PERSPECTIVE OF PATIENTS AND FOLK HEALERS 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Pharmaceutical society of Taiwan  
     สถานที่จัดประชุม Taipei International Convention Center  
     จังหวัด/รัฐ Taipei 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2553 
     ถึง 8 พฤศจิกายน 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2010 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 455 
     Editors/edition/publisher Pharmaceutical society of Taiwan  
     บทคัดย่อ Background : Asthma is a chronic disease that non-compliance cause unsuccessful therapeutic outcome. The difference of explanatory model between patients and healthcare provider is the significant factor causing non-compliance because it cause misunderstand. Objective : The propose of this study was to determine the explanatory model of asthma in perspective of patients and folk healers. Method: In the process of data collection, this study used qualitative method. The purposive sampling technique was used to select 10 patients and 4 folk healers. In-depth interview was used to elicit data form key informants. Results : Patients and folk healers call asthma as “asthma” and “kayue” (cat breathing sound). Explanatory model of asthma were found base on experience and belief. Patients belief that heredity caused asthma and life style such as sleep without blanket and turning on fan while sleeping, eating frozen foods, breathing polluted air, inhaling other respiratory irritants and cleaning also cause asthma. Asthma is a disorder of lung so they hold hot stone or sit beside the bonfire for reliever without using medication. Folk healers mean asthma as chronic disease with more complication if failed treatment. They describe asthma symptom such as coughing, wheezing, breathlessness, chest tightness, and difficulty speaking. Folk healers treat asthma by Thai traditional herbs as holistic care without specific organ as professional healthcare providers. For treatment, patients use reliever medication after asthma attack for rescue but some patients, control group, use reliever medications both inhaled and oral medication before asthma attack to prevention more than relieve or rescue. Folk healers belief changed life style and improve immune system can prevent asthma. Conclusion : Concerning on patient-centered care, healthcare providers should manage treatment plan by integrated explanatory model of patients and folk healers in asthma guideline to improvement therapeutic outcome. Keywords : Asthma, Explanatory models, Patients, Folk healers  
ผู้เขียน
515150023-2 น.ส. ประกาย หมายมั่น [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0