2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Connecting the disconnected: Background, Practices, and Motives of Labour Brokers in Isan, Thailand - an Explorative Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2553 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The International Journal of Interdisciplinary Social Science 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Common Ground Publishing 
     ISBN/ISSN 1833-1882 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน November
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2553 
     หน้า 359-372 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Social Mobility, Labour Brokers, Returning Labour Migrant 
ผู้เขียน
507080003-0 นาย ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0