2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Connecting the Disconnected: Social Network of Labour Brokers in Isan, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 ธันวาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 10th Conference of The Asia Pacific Sociollogy Association (APSA10) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Asia Pacific Sociollogy Association (APSA) 
     สถานที่จัดประชุม Hyatt Regency Kinabalu 
     จังหวัด/รัฐ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 ธันวาคม 2553 
     ถึง 11 ธันวาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 37 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
507080003-0 นาย ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0