2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ รูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกันของคนข้ามรุ่นในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นอีสาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 25 พฤศจิกายน 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2553 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมนักประชากรไทย 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤศจิกายน 2553 
     ถึง 26 พฤศจิกายน 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 24 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 77-78 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525080038-9 น.ส. วณิชชา ณรงค์ชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล โปสเตอร์ดีเ่ด่น 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล สมาคมนักประชากรไทย 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 26 พฤศจิกายน 2553 
แนบไฟล์
Citation 0